Bedrijfsafval/Restafval

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

OMSCHRIJVING
Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf/huis die niet voor recycling geschikt zijn en in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden.


Toegestaan

 • Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven/huizen.
 • Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton
 • Huisraad/Grofvuil
 • Riet bouw- en sloop (lintjes, ijzer of ander afval wat er tussen zit)
 • Plastic
 • Tapijt
 • Bankstellen


Niet toegestaan

 • Verbrand afval
 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
 • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
 • Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
 • Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
 • Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, baterijen en accu’s


Bij Lesley Balk kunt u altijd terecht, zonder milieupas!

* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Lesley Balk Zand & Grind, Straat & Grondwerken, Afvalinzameling & Containerverhuur zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.